b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS8_okladka.jpg Promocja Rocznika Sokołowskiego nr 8 

W niedzielne popołudnie 26 lutego 2012 r. w czytelni Biblioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Połączono je z promocją nowych wydawnictw regionalnych – publikacji TMZS i biblioteki. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób z Sokołowa, Nienadówki, Trzebosi, Trzebuski, Turzy, Wólki Niedźwiedzkiej, Ropczyc i Rzeszowa.

Na szczególne podkreślenie zasługuje obecność zastępcy burmistrza sokołowskiego Bogusława Kidy, przewodniczącego miejscowej Rady Miejskiej Andrzeja Pasierba oraz radnych Bogdana Sidora i Marka Burszty, a także dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim Grażyny Majki i dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zofii Krauz.

b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS8_Prezentacja_projektow_uchwal.JPGZebranie otworzył i poprowadził prezes Towarzystwa Bartosz Walicki. Przedstawił on też sprawozdanie z działalności Towarzystwa w roku 2011 prezes. Zobrazowaniem tego był pokaz slajdów przygotowany przez bibliotekę. Jak wynikało ze sprawozdania, w roku 2011 Zarząd Towarzystwa zebrał się na 11 posiedzeniach. Ich tematyka obejmowała m.in.: troskę o zbiory muzealne i biblioteczne, troskę o zabytki na terenie miasta (pozostałości wałów, krzyż na ul. Partyzantów), zamysł inwentaryzacji cmentarza katolickiego, porządkowanie cmentarza żydowskiego, pozyskanie funduszy na działalność, współorganizację konkursów, pleneru i wystaw, tworzenie strony www Towarzystwa, wydawnictwa Towarzystwa, a także propozycje nazw ulic w Sokołowie Małopolskim.

Praca Towarzystwa podejmowana była przede wszystkim w czterech istniejących sekcjach. Sekcja historyczno-archiwalna przygotowała wystawę „Trzebuska-Turza, Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej” eksponowaną w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, przeprowadziła zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim dla około 90 uczniów i zainicjowała przygotowania do badań archeologicznych pozostałości wałów miejskich. Dużym osiągnięciem było doprowadzenie do wydania reprintu książki Cech garncarski w Sokołowie (koło Rzeszowa) ks. Szczepana Szydelskiego oraz podjęcie prac nad przygotowaniem wydania Dziejów miasta Sokołowa Andrzeja Dańczaka. Sekcja internetowo-promocyjna prowadziła stronę internetową Towarzystwa, popularyzowało TMZS i jego misję, prowadziła prace nad wydaniem reprintów starych widokówek Sokołowa oraz włączyła się w organizację konkursu „Patriotyczna Droga Krzyżowa”.

 Sekcja muzealnadokonała wstępnej inwentaryzacji eksponatów muzealnych Towarzystwa, dbała o porządek sokołowskiego kirkutu oraz podjęła starania o zachowanie zabytkowego krzyża przy ul. Partyzantów w Sokołowie Małopolskim. Sekcja wydawniczo-biblioteczna na przestrzeni 2011 roku udostępniła łącznie 417 woluminów z księgozbioru Towarzystwa 114 osobom. Pozyskała na zasadzie darów kilkanaście nowych pozycji wydawniczych i dokumentów życia społecznego, współorganizowała konkursy: „Kapliczka mojej okolicy” i „Patriotyczna Droga Krzyżowa” (z biblioteką) oraz „Glinolepy 2011” i „Plener Malarski” (z Ośrodkiem Kultury), oprowadziła po miejscu pamięci w lesie turzańskim i sokołowskim kościele parafialnym wycieczkę kilkudziesięciu uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu. Członkowie sekcji uczestniczyli z ramienia Towarzystwa w konferencji naukowej w Głogowie Małopolskim. Nadto sekcja opracowała i wydała „Rocznik Sokołowski” nr 8 oraz zatroszczyła się o przygotowanie i publikację licznych artykułów prasowych.

Pewna praca podjęta została także poza sekcjami tematycznymi. Towarzystwo w roku 2011 objęło swym patronatem konkurs „Wspomnienie o stanie wojennym” przeprowadzony przez filię biblioteczną w Górnie. Zorganizowano promocję „Rocznika Sokołowskiego” nr 7. Zaproponowano nazwy ulic w Sokołowie Małopolskim. Prezes uczestniczył w posiedzeniu Kapituły Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury i sporu. Członek Piotr Ożóg zorganizował wystawę „Ślad pamięci historycznej” w Trzebusce. Członkowie TMZS uczestniczyli też w pracach Jury i finale konkursu „Moja miejscowość i region są piękne” zorganizowanego przez Zespoły Szkół nr 1 i nr 2 w Nienadówce.

Sprawozdanie finansowe TMZS za rok 2011 przedstawił wiceprezes Łukasz Ożóg. Omówił stan konta bankowego, przychody Towarzystwa z tytułu składek członkowskich i sprzedaży wydawnictw, liczbę książek będących na stanie Towarzystwa oraz zaistniałe wydatki. Kolejnym punktem zebrania była prezentacja strony internetowej Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej, której dokonał szef Sekcji Internetowo-Promocyjnej Andrzej Pasierb.

Później prezes Bartosz Walicki przedstawił plan pracy Towarzystwa na rok 2012 opracowany przez Zarząd. Sekcja Historyczno-Archiwalna zaplanowała: wystawę „Trzebuska-Turza. Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej”, koncert pieśni patriotycznej Andrzeja Kołakowskiego, sprowadzenie wystawy „Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku” z IPN Rzeszów, sprowadzenie Mobilnego Muzeum Jana Pawła II oraz wystawy w 70. rocznicę likwidacji sokołowskiego getta. Pozostałymi działaniami mają być: gromadzenie i inwentaryzacja posiadanych archiwaliów związanych z ziemią sokołowską, prowadzenie poszukiwań archiwalnych, dalsze prace nad wydaniem monografii Andrzeja Dańczaka, wykonanie drewnianego ogrodzenia krzyża w miejscu pamięci w lesie turzańskim i działania zmierzające do powstania Patriotycznej Drogi Krzyżowej Trzebuska-Turza. Sekcja Internetowo-Promocyjna ma w dalszym ciągu prowadzić stronę internetową TMZS, popularyzować działalność i dorobek Towarzystwa w mediach i przygotować wydanie zestawu widokówek ukazujących dawny Sokołów.

Sekcja Muzealna zaplanowała kontynuować opiekę nad cmentarzem żydowskim w Sokołowie, popularyzować i chronić zabytki na terenie miasta i gminy, przeprowadzić badania archeologiczne fragmentu wału i fosy miejskiej za plebanią, a także rozpocząć inwentaryzację cmentarza katolickiego w Sokołowie. W dalszym ciągu mają być podejmowane działania zmierzające do reaktywacji Społecznego Muzeum TMZS i odtworzenia zbiorów muzealnych, jak również kontynuowana współpraca z Urzędem Gminy i Miasta w sprawie renowacji zabytkowego krzyża przy ul. Partyzantów.

Sekcja Wydawniczo-Biblioteczna ma zająć się prowadzeniem biblioteki regionaliów oraz pozyskiwaniem nowych pozycji wydawniczych i dokumentów życia społecznego. Innymi zadaniami mają być: przyjęcie ekslibrisu Towarzystwa, prowadzenie „Kroniki ziemi sokołowskiej” i wydanie „Rocznika Sokołowskiego” nr 9. Poza tym zaplanowano współorganizację: 2. pleneru malarskiego dla młodzieży i osób dorosłych poświęconego ziemi sokołowskiej w czerwcu, XI „Glinolepów 2012” w październiku oraz w tym samym czasie 5. edycji Konkursu Literacko-Plastycznego „Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej”. Do dodatkowych działań Towarzystwo zaliczono: współorganizowanie lokalnych uroczystości i imprez społeczno-kulturalnych, badanie przeszłości ziemi sokołowskiej i dokumentowanie aktualnych wydarzeń, współpracę z innymi stowarzyszeniami regionalnymi, pozyskiwanie nowych członków oraz sprawowanie patronatu nad wydarzeniami społeczno-kulturalnymi w regionie.

Po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej przedstawionej przez jej przewodniczącego Józefa Nykla, Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie uchwał, których projekty zaprezentował Łukasz Ożóg. Dotyczyły one: udzielenia absolutorium Zarządowi TMZS, przyjęcia sprawozdania z działalności TMZS w roku 2011, przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2011 i przyjęcia planu pracy TMZS na rok 2012. W części zebrania obejmującej sprawy różne głos zabrali m.in.: Teresa Drapała, Edward Gut, Bogusław Kida, Krzysztof Osiniak, Tadeusz Pasierb i Aleksandra Walicka.

Później miała miejsce prezentacja nowych wydawnictw regionalnych. Obejmowała ona przedstawienie „Rocznika Sokołowskiego” nr 8, reprintu książki Cech garncarski w Sokołowie (koło Rzeszowa) ks. Szczepana Szydelskiego z roku 1899 oraz bibliotecznej publikacji Nie święci garnki lepią.

b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Ksiazki_szydelski_okadka.jpgPrezentację poprzedziło odczytanie przez członka Zarządu TMZS Piotra Ożoga okolicznościowych pism, które z okazji wydania „Rocznika Sokołowskiego” i Walnego Zebrania przesłane zostały na ręce Prezesa. Były to: list gratulacyjny ks. dr. Sławomira Zycha, opiekuna naukowego sokołowskiego sanktuarium oraz pismo Łukasza Dańczaka z Wrocławia, bratanka dziejopisa Sokołowa Andrzeja Dańczaka. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy spotkania kontynuowali dyskusję na tematy regionalne przy poczęstunku przygotowanym staraniem sokołowskiej książnicy. Obecni skorzystali też z okazji, aby zwiedzić wystawę „Sokołowscy Żydzi” zorganizowaną przez pracowników biblioteki z okazji XV Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce.

b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS8_Przemowienie_wiceburmistrza.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS8_Dyskusja.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS8_Przemowienie_Edwarda_Guta.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS8_Uczestnicy_zebrania-6.JPG