A A A

Ks. Michał Gądek urodził się 7 lutego 1900 r. w Kozłowie. W latach 1922-1926 uczęszczał do gimnazjum w Przemyślu, gdzie złożył egzamin dojrzałości. Po ukończeniu szkoły średniej kontynuował naukę w Seminarium Duchownym w tymże mieście. 30 maja 1931 r. w Przemyślu otrzymał święcenia kapłańskie.

Jako neoprezbiter ks. Michał Gądek został skierowany na wikariat w Pruchniku, gdzie pracował do 5 czerwca 1933 r. Następnie duszpasterzował jako wikariusz w Tryńczy. Później, od 24 lutego 1934 r. spełniał w tej parafii zadania administratora. 15 czerwca tegoż roku powierzono mu stanowisko administratora w Szklarach. Z dniem 4 stycznia 1936 r. objął katecheturę szkoły powszechnej w Kamieniu. W Kamieniu kapłan pracował prawie czternaście lat. Przez ten czas pomagał proboszczowi w duszpasterstwie parafialnym. Prowadził również naukę religii w pięciu szkołach. Piastując to stanowisko, 14 września 1948 r. zdał egzamin konkursowy na proboszcza. 3 sierpnia 1949 r. otrzymał odznaczenie Expositorium Canonicale.

W dniu 10 grudnia 1949 r. ks. Michał Gądek został skierowany do parafii sokołowskiej, gdzie podjął obowiązki administratora. Miejscową plebanię zajmował przez kilkadziesiąt lat, aż do śmierci. W uznaniu zasług kapłana na polu duszpasterskim 5 lutego 1969 r. władza duchowna przyznała mu przywilej noszenia rokiety i mantoletu. Kilka lat później, 14 października 1977 r., mianowała z kolei go honorowym kanonikiem Kapituły Kolegiackiej w Jarosławiu.

Ks. Michał Gądek zmarł 29 stycznia 1978 r. Został pochowany na sokołowskim cmentarzu parafialnym.