Konferencja 100 tomów czasopisma <Archiwa, biblioteki i muzea kościelne>"

 

W roku 2013 ukazał się 100. numer cenionego w kręgach naukowych półrocznika „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” wydawanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Z tej niecodziennej okazji Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL zorganizował konferencję „Sto tomów czasopisma «Archiwa, biblioteki i muzea kościelne». Dzieje, dorobek i perspektywy badawcze czasopism kościelnych”. Spotkanie naukowe odbyło się w poniedziałek 9 grudnia 2013 r. w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w Lublinie, przy ulicy Chopina 27. Miejsce obrad była Czytelnia Teologiczno-Filozoficzna tej książnicy.

Konferencja rozpoczęła się o godz. 900. Jej otwarcia dokonał dziekan Wydziału Teologii KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski. Zaproszonych gości powitał dyrektor Ośrodka ABMK ks. dr hab. prof. KUL Waldemar Żurek SDB. Głos zabrała również dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL Barbara Zezula. W spotkaniu naukowym uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Wśród nich był przedstawiciel środowiska sokołowskiego Bartosz Walicki, autor kilku artykułów opublikowanych na łamach pisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”.

Pierwsza część konferencji obejmowała osiem wystąpień. Prowadził ją ks. dr Wacław Umiński CM, wykładowca w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie i Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz redaktor zasłużonego pisma „Nasza Przeszłość”. Pierwszy referat poświęcony potrzebie refleksji nad dziedziną archiwalną wygłosił naczelny dyrektor Archiwów Państwowych w Warszawie dr hab. Władysław Stępniak. Po nim dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie dr Piotr Dymmel ukazał czasopisma wydawane przez archiwa państwowe w Polsce. Jako trzeci wystąpił redaktor „Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych” mgr Artur Hamryszczak z Lublina z prelekcją Półrocznik „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Dr hab. Mariusz Leszczyński, biskup pomocniczy zamojsko-lubaczowski dokonał prezentacji „Biuletynu Muzeum Diecezjalnego w Zamościu”. Później uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii podczas półgodzinnej przerwy na kawę.

W dalszej części ks. dr Stanisław Zimniak SDB, pracownik naukowy i sekretarz koordynator Istituto Storico Salesiano w Rzymie, przedstawił organ Międzynarodowego Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych „Archiva Ecclesiae”. Ks. prof. dr hab. Marek Inglot SI z Pontifica Università Gregoriana w Rzymie przybliżył z kolei organ Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych „Informationes”. Następnie dr Bogumiła Warząchowska z Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wygłosił referat „Fides”. Biuletyn Bibliotek Kościelnych. Dokumentacja, informacja, edukacja. Pierwszy blok zamknął dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ks. mgr Roman Dworacki z tematem „Archiwariusz” – biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Druga część konferencji rozpoczęła się po dwugodzinnej przerwie obiadowej o godz. 1530. Prowadził ją kierownik Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim oraz prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej dr Bartosz Walicki. Najpierw ks. dr hab. Paweł Wolnicki ze Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych z Częstochowy przedstawił organ Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych Archiva Ecclesiastica”. Po nim redaktor Instytutu Leksykografii KUL mgr Marek Górniak dokonał przeglądu powojennych czasopism kościelno-religijnych Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej znajdujących się w zbiorach Biblioteki KUL. Kolejno dr Beata Skrzydlewska z Lublina zajęła się stanem badań nad muzealnictwem kościelnym w Polsce. Ks. dr hab. Mieczysław Różański z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprezentował „Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezji w Łodzi i Muzeum Archidiecezjalnego Łódzkiego”. Po tych referatach obecni mogli podjąć ożywioną dyskusję przy kawie.

Później o. dr Marian Brudzisz CSsR z Polskiej Misji Katolickiej we Francji spróbował odpowiedzieć na pytanie, co wniesie do wiedzy historycznej zawartość Archiwum PMK we Francji. Opiekun duchowny sanktuarium sokołowskiego ks. dr Sławomir Zych, pracownik naukowy Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL postanowił przybliżyć pierwsze polskie czasopismo teologiczne o charakterze naukowym, jakim był „Przyjaciel Chrześcijańskiej Prawdy” (1833-1840). Autorem ostatniego wykładu był ks. dr Józef Szymański z Włocławka, który nakreślił temat Polonijna prasa w służbie wychodźstwa polskiego w okresie międzywojennym na przykładzie Francji. Obrady zakończyły się o godz. 1815. Konferencję podsumował ks. dr hab. Waldemar Żurek.

 

 

Bartosz Walicki