b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS11_DSC_0717.JPG Sokołowscy regionaliście przeanalizowali rok 2014

 W niedzielę 22 marca 2015 r. w sali konferencyjnej w budynku starej szkoły w Sokołowie Małopolskim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Jednym z głównych punktów spotkania była promocja „Rocznika Sokołowskiego” nr 11. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób z Kamienia, Nienadówki, Sokołowa, Strzyżowa, Trzebosi, Trzebuski i Wólki Niedźwiedzkiej.

Władzę samorządową reprezentowali: burmistrz sokołowski Andrzej Ożóg, przewodniczący miejscowej Rady Miejskiej Andrzej Pasierb wraz z radnymi: Ryszardem Kraską i Bogdanem Sidorem z Sokołowa oraz Markiem Bursztą z Wólki Niedźwiedzkiej. Obecni byli również: radny powiatowy Stanisław Kula i dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim Jacek Piekiełek.

Spotkanie otworzył prezes Towarzystwa Bartosz Walicki, który też przewodniczył zebraniu. Protokolantem wybrano sekretarza Łukasza Ożoga, a członkami komisji skrutacyjnej: Stanisława Kulę i Dominika Deca. Wiceprezes Piotr Ożóg odczytał też okolicznościowe przesłane na ręce prezesa przez ks. dr. Sławomira Zycha z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Opiekun naukowy sokołowskiego sanktuarium napisał: „Podobnie, jak w latach ubiegłych, otrzymałem zaproszenie na Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej połączone z promocją 11. tomu «Rocznika Sokołowskiego» oraz otwarciem wystawy «Sokołowszczyzna w okresie II wojny światowej». Obowiązki duszpasterskie nie pozwalają mi, niestety wziąć udziału w tych wydarzeniach. Dziękuję za pamięć. Pragnę złożyć na Pańskie ręce serdeczne gratulacje. Aktywność naukowa, publicystyczna i kulturalna Towarzystwa jest imponująca i budzi podziw i szacunek w środowiskach akademickich. Serdecznie pozdrawiam i życzę owocnych obrad”.

Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa w roku 2014. Jak wynikało ze sprawozdania, w roku 2013 Zarząd Towarzystwa zbierał się średnio raz w miesiącu, nie licząc spotkań roboczych. Tematyka spotkań obejmowała m.in.: troskę o zbiory biblioteczne i muzealne, troskę o zabytki na terenie miasta, inwentaryzację cmentarza katolickiego, monitorowanie stanu cmentarza żydowskiego, pozyskanie funduszy na działalność Towarzystwa, współorganizację konkursów, plenerów i wystaw, prowadzenie strony internetowej i konta TMZS na Facebooku oraz wydanie „Rocznika Sokołowskiego” nr 11. Walne Zebranie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej odbyło się w niedzielę 23 marca 2014 r. Miejscem obrad była sala spotkań Biblioteki Publicznej

Siedzibą stowarzyszenia, a zarazem miejscem obrad Zarządu, był lokal w budynku starej szkoły. Stosowna umowa użyczenia zawarta została w dniu 31 grudnia 2013 r. między gminą sokołowską oraz Towarzystwem. Na jej mocy stowarzyszenie przejęło na swoje cele statutowe trzy pomieszczenia. Ta sama umowa dotyczyła przekazania w użyczenie umeblowania tychże pomieszczeń. Wpływy Towarzystwa obejmowały przede wszystkim składki członkowskie oraz dochód ze sprzedaży wydawnictw własnych. Podkreślić tu należy przychylność radnych miejskich z Sokołowa, którzy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 przyznali Towarzystwu środki finansowe w wysokości 2.000 zł. Wsparcie to, niestety dość skromne, pozwoliło jedynie na częściowe pokrycie kosztów wydania „Rocznika Sokołowskiego” nr 11. Ze swoich środków Towarzystwo pokrywało koszty: utrzymania rachunku bankowego, opłaty za lokal, domenę ziemiasokolowska.pl, serwer dla strony internetowej, większość kosztów druku „Rocznika Sokołowskiego” nr 11.

Praca Towarzystwa podejmowana była przede wszystkim w czterech istniejących sekcjach. Sekcja Historyczno-Archiwalna pracowała pod kierunkiem Łukasza Ożoga. Celem tej sekcji jest szczególna troska o prowadzenie badań nad historią ziemi sokołowskiej oraz koordynowanie działań na tym polu. Dotyczy to w szczególności: przygotowywania materiałów związanych z dziejami Sokołowa Małopolskiego i ziemi sokołowskiej, popularyzowania przeszłości i dziedzictwa ziemi sokołowskiej, organizowania konkursów historycznych oraz gromadzenia archiwaliów dotyczących ziemi sokołowskiej. W roku 2014 sekcja zorganizowała wystawę planszową „Hej, strzelcy, wraz” prezentowaną w bibliotece od 23 marca do końca maja. Sekcja włączyła się w organizację konkursów regionalnych, m.in.: „Kościoły mojej okolicy”, „Moja miejscowość i region są piękne”, „Matka to najpiękniejszy obraz świata”, „Patriotyczna Droga Krzyżowa”. Inne działania sekcji to m.in.: organizacja wystawy w 5. Rocznicę śmierci ks. Mieczysława Wajdy (9-16 listopada w kościele, 16-30 listopada w bibliotece), udział w konferencji o II wojnie światowej, przygotowanie tekstów publikowanych w „Roczniku Sokołowskim” nr 11, „Roczniku Kolbuszowskim” nr 14, „Almanachu Ziemi Sokołowskiej” i artykułu o ppłk. Ciepielowskim w książce wydanej przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Ponadto przez cały rok szef sekcji prowadził systematyczną kwerendę w Archiwum Państwowym w Rzeszowie. W ramach bieżącej pracy sekcji wzbogacone też zostały zbiory archiwalna i muzealne Towarzystwa.

Szefem Sekcji Muzealnej był członek Zarządu TMZS Krzysztof Osiniak. Sekcja ta roztacza troskę o ochronę zabytków. Powierzono jej starania o lokal dla Społecznego Muzeum Regionalnego i dbanie o eksponaty muzealne, jak też dokumentowanie zabytków znajdujących się na ziemi sokołowskiej, działania na rzecz ich renowacji i promowanie zabytków regionalnych. Jednym z zadań zrealizowanych przez sekcję w roku 2014 było roztaczanie troski o porządek na nowym cmentarzu żydowskim w Sokołowie. Szef sekcji powoli kontynuował inwentaryzację cmentarza katolickiego w miasteczku. Stałą pracą sekcji były też starania o zachowanie i pozyskanie nowych eksponatów muzealnych. Największym wysiłkiem sekcji było zorganizowanie magazynu muzealnego oraz sali ekspozycyjnej. Dotyczyło to. m.in. rozstawienia gablot.

Sekcja Turzańska Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej pracowała pod kierunkiem Piotra Ożoga. Do zadań tej sekcji należy troska o miejsce pamięci w lesie turzańskim – Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej, a w szczególności: monitorowanie stanu zachowania miejsca pamięci, popularyzowanie Małego Katynia poprzez konkursy, wystawy, odczyty, artykuły prasowe i inne publikacje, oprowadzanie wycieczek po miejscu pamięci i przeprowadzanie lekcji tematycznych, organizowanie uroczystości i obchodów poświęconych ofiarom zbrodni NKWD w Trzebusce i Turzy, a także dokumentowanie tej działalności. Przez cały rok sekcja sprawowała też opiekę nad miejscem pamięci w lesie turzańskim. Staraniem sekcji zorganizowanych zostało kilka wystaw turzańskich. Były one czynne w Zaczerniu, Nienadówce, Trzebusce i Turzy. Najpierw wystawa była prezentowana w Zespole Szkół w Zaczerniu 10 lutego. Połączono ją z prezentacją multimedialną i prelekcjami. Podobnie było 9 czerwca w Zespole Szkół nr 1 w Nienadówce. Wystawa była też prezentowana podczas uroczystości patriotycznych w lesie turzańskim 21 września oraz konferencji o II wojnie światowej 8 października w Sokołowie. Kolejne działania sekcji to włączanie się w organizację uroczystości patriotyczno-religijnych, jak Msza św. w Turzy 21 września i w Trzebusce 28 września. 23 września przeprowadzono z kolei X Patriotyczną Drogę Krzyżową dla gimnazjalistów z terenu gminy sokołowskiej. Miały też miejsce liczne lekcje biblioteczne o tematyce regionalnej, głównie dla uczniów Zespołu Szkół w Trzebusce (11 marca, 18 marca, 16 maja, 6 października). Osobne spotkania edukacyjne były prowadzone 8 lipca dla uczestników rekolekcji oazowych z terenu diecezji rzeszowskiej w Trzebusce. Prócz tego Piotr Ożóg na bieżąco oprowadzał po miejscu pamięci w Turzy osoby zainteresowane tym tematem, jak w dniu 9 lutego uczestników XXIII Marszu i Biegu Narciarskiego „Lasowiak 2014” zorganizowanego przez Koło Terenowe PTTK nr 32 w Rzeszowie. 21 maja zorganizowana została wycieczka rowerowa dla uczniów z Trzebuski. 10 czerwca po Małym Katyniu oprowadzona została wycieczka rowerowa z Zespołu Szkół w Górnie. 15 lipca podobną wycieczkę rowerową zorganizowano dla uczestników wakacyjnych zajęć bibliotecznych. Sekcja współorganizowała wspólnie z filią biblioteczną w Trzebusce 7. edycję konkursu „Patriotyczna Droga Krzyżowa” związanego z Małym Katyniem Ziemi Sokołowskiej. Podsumowanie konkursu odbyło się 21 listopada. Połączono je z prapremierą filmu „Podkarpacki Katyń”. Szef sekcji przygotował liczne artykuły do „Kuriera Sokołowskiego”. Zajął się też przygotowaniem tekstów publikowanych w „Roczniku Sokołowskim” nr 11, „Roczniku Kolbuszowskim” nr 14 i „Almanachu Ziemi Sokołowskiej”.

Celem Sekcji Wydawniczo-Bibliotecznej jest troska o działalność wydawniczą Towarzystwa oraz koordynowanie działań na polu edytorskim. Wiąże się to przede wszystkim z przygotowywaniem do druku i wydawaniem publikacji książkowych, broszur, wydawnictw ciągłych, a także dokumentów życia społecznego. Nie mniej ważne jest dbanie o zbiory biblioteczne Towarzystwa, jak również przygotowywanie bibliografii regionalnej. Sekcją kierował prezes TMZS Bartosz Walicki. W ramach sekcji czynna była biblioteka TMZS. Przez cały rok trwało uzupełnianie zbiorów bibliotecznych, głównie drogą darów. Wiosną sekcja we współpracy z Biblioteką Publiczną zorganizowała konkurs „Kościoły mojej okolicy”. Drugi konkurs sekcja zorganizowała wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim. Były to XIII Powiatowe Warsztaty Rzeźbiarskie „Glinolepy 2014”. Innymi takimi konkursami były: „Matka to najpiękniejszy obraz świata” i „Witraż bożonarodzeniowy”. Sekcja włączyła się w organizację IV Pleneru Malarskiego „Ziemia Sokołowska w malarstwie i rysunku” – „Piórkiem i węglem… po Sokołowie” oraz trzydniowego Pleneru Malarskiego „To, czego nie widzimy na co dzień” w sierpniu. We współpracy z biblioteką sekcja zorganizowała 8 października konferencję naukową „Sokołowskie echa II wojny światowej”. Wcześniej, w maju, szef sekcji promował sokołowskie sanktuarium na konferencji o tematyce emigracyjnej na KUL-u. W dniu 23 marca 2014 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków TMZS odbyła się oficjalna promocja „Rocznika Sokołowskiego” nr 10. Najważniejszym przedsięwzięciem wydawniczym Towarzystwa w roku 2014 było jednak wydanie drukiem „Rocznika Sokołowskiego” nr 11. Staraniem członków sekcji i we współpracy z nią w ciągu 2014 roku zostały przygotowane liczne artykuły związane z przeszłością i chwilą obecną ziemi sokołowskiej.

Działalność Towarzystwa toczyła się również poza pracą bezpośrednio związaną z konkretnymi sekcjami. TMZS włączyło się w regionalne uroczystości o charakterze społeczno-kulturalnym i religijno-patriotycznym. Przykładem tego może być udział w obchodach trzeciomajowych oraz 11 listopada na sokołowskim Rynku, a także w miejscu pamięci w lesie turzańskim. W roku 2014 Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej przyjęło patronat nad konkursem bibliotecznym związanym z ziemią sokołowską. Była to 6. edycja międzygminnego konkursu plastyczno-literackiego „Wspomnienie o stanie wojennym” zorganizowanego przez filię biblioteczną w Górnie. Wspomnieć warto, że również inni członkowie Towarzystwa aktywnie działali na rzecz upowszechniania historii i kultury. Przykładem mogą być konkursy: o Janie Pawle II organizowanym z inicjatywy Małgorzaty Kwolek oraz „Kiedy trzeba…” organizowanym przez Stanisława Kulę. Przedstawiciel TMZS zaproszony został tradycyjnie do Kapituły Nagrody Burmistrza Sokołowa Małopolskiego w kulturze i kulturze fizycznej. Na koniec wspomnieć należy o wystawie „Sokołowszczyzna w okresie II wojny światowej”, której organizacją zajęli się Łukasz Ożóg i Piotr Ożóg we współpracy z członkiem Towarzystwa Marcinem Bujakiem.

Sprawozdanie finansowe TMZS za rok 2014 przedstawił skarbnik Towarzystwa Piotr Sidor. Omówił on stan konta bankowego, przychody Towarzystwa z tytułu składek członkowskich i sprzedaży wydawnictw, liczbę książek będących na stanie Towarzystwa oraz zaistniałe wydatki. Rok 2014 TMZS rozpoczęło ze stanem konta w wysokości 4.432,93 zł, zakończyło zaś ze stanem konta rzędu 3.410,16 zł. Później prezes Bartosz Walicki przedstawił propozycję planu pracy Towarzystwa na rok 2014 opracowaną przez Zarząd. Przygotowaną przez Komisję Rewizyjną opinię w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi odczytał skarbnik TMZS Piotr Sidor. Następnie przystąpiono do głosowania nad przedstawionymi sprawozdaniami za 2014 rok, zatwierdzeniem planu pracy TMZS w 2015 roku i absolutorium. Teksty uchwał odczytywał wiceprezes Piotr Ożóg.

Kolejnym punktem zebrania była prezentacja nowego wydawnictwa TMZS, kolejnego tomu „Rocznika Sokołowskiego”. Prezentacji dokonał dr Bartosz Walicki, prezes TMZS a zarazem redaktor naczelny wydawnictwa. Osobne przemówienia wygłosił burmistrz Andrzej Ożóg. W części zebrania obejmującej sprawy różne głos zabrała m.in.: Danuta Urzędowicz. Po zakończeniu części oficjalnej zebrania uczestnicy kontynuowali dyskusję na tematy regionalne. Następnie rozpoczęto zwiedzanie ekspozycji „Sokołowszczyzna w okresie II wojny światowej” i tym samym wznowiono oficjalnie, po kilkuletniej przerwie, działalność Społecznego Muzeum TMZS.

b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS11_DSC_0715.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS11_DSC_0708.JPG