b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Ksiazki_rocznik_7_okadka.jpg

Nowy „Rocznik Sokołowski”

W niedzielę 13 lutego 2011 o godz. 1600 w czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim odbyło się Walne Zebranie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej połączone z promocją „Rocznika Sokołowskiego” nr 7. Spotkanie zgromadziło grono miejscowych regionalistów, społeczników i samorządowców. Przybył na nie poseł na Sejm RP Stanisław Ożóg, burmistrz sokołowski Andrzej Ożóg z zastępcą Bogusławem Kidą oraz radni Rady Miejskie: Piotr Holdenmajer i Paweł Prucnal.

Instytucje oświatowe i kulturalne reprezentowali: dyrektor ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim Antoni Kula, dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim Grażyna Majka, dyrektor Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sokołowie Małopolskim Grzegorz Wójcikiewicz oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim Jacek Piekiełek. Wśród obecnych byli również: dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Górna, doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie ks. Grzegorz Wójcik i doktorant Uniwersytetu Rzeszowskiego Sławomir Ożóg. 

Zebranie otworzył i poprowadził prezes Towarzystwa, niżej podpisany. Po powitaniu przybyłych gości i członków Towarzystwa, porosił on obecnych o uczczenie zmarłej członkini Towarzystwa Heleny Sudoł z Sokołowa przez powstanie i krótką modlitwę. Następnie został przyjęty porządek obrad. Jako protokolanta wskazano wiceprezesa Towarzystwa Łukasza Ożoga, zaś do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono Stanisława Kulę i Dominika Deca.

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w roku 2010 przedstawił prezes. Zobrazowaniem tego był pokaz slajdów przygotowany przez Bibliotekę. Następnie sprawozdanie finansowe za rok 2010 przedstawił skarbnik Towarzystwa Piotr Sidor. Później zebrani zaakceptowali plan działalności TMZS w roku 2011 opracowany przez Zarząd. Po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej przedstawionej przez Józefa Nykla, Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie uchwał, których projekty odczytywał Andrzej Pasierb. Dotyczyły one: udzielenia absolutorium Zarządowi TMZS, przyjęcia sprawozdania z działalności TMZS w roku 2010, przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2010 i przyjęcia planu pracy TMZS w roku 2011.

Prezentacja Rocznika nr 7Później miała miejsce prezentacja „Rocznika Sokołowskiego” nr 7. Dokonał jej prof. dr hab. Kazimierz Ożóg. W swoim wystąpieniu podkreślił nową formułę publikacji, która powinna przypaść do gustu czytelnikom. Osobne przemówienia na temat „Rocznika”, a także działalności Towarzystwa wygłosili również: poseł Stanisław Ożóg i burmistrz Andrzej Ożóg. Głos zabierali także członkowie Towarzystwa: ks. Grzegorz Wójcik, Sławomir Ożóg, Teresa Drapała i Aleksandra Walicka. Prezentację „Rocznika” zamknęło odczytanie przez Łukasza Ożoga okolicznościowych pism, które nadesłali: o. Hieronim Warachim z Sędziszowa Małopolskiego oraz opiekun naukowy sokołowskiego sanktuarium ks. dr Sławomir Zych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Po zakończeniu części oficjalnej spotkania przybyli goście mieli możliwość dalszej dyskusji, już w swobodniejszej atmosferze, przy poczęstunku przygotowanym staraniem sokołowskiej książnicy.

 

Bartosz Walicki